9.09.2013

9.13. 2013 Majutsu no Niwa@Higashi Koenji Nimandenatsu


PRIMAL TONE  Vol.28 

9.13.2013@Higashi Koenji Nimandenatsu
OPEN 18:30 START 19:00

ADV 2,000 DOOR 2,300(+d)
SPEARMEN
Majutsu no Niwa

Golden
KeNneDy