6.21.2010

7.10.@Shinjuku URGA

Kootown Presents Vol.4

7.10.@Shinjuku URGA

charge: 2,000 YEN + 1Drink 


Pyano
Monotsuki 
(RSK)2
After The Sludge 


(RSK)2 are:
Rie: bass(ex. Marble Sheep)
Haruranman: guitar, voice(from Yoshiwara Enjo)
Sachiko: violin, voice
Keiko Higuchi: drums, voice
Sawaka Oka: dance
kootown: sax